Időszerzés | Time acquisition
Az időszerzéssel ki tudod magad vonni egy időre abból a tudatátcsoportosításból, ami a tudatrendezés beindulásával elkezdődött. Ez azt jelenti, hogy ha úgy gondolod, hogy még tudnál fejlődni és tenni valamit a világért, azt még megtehesd, mielőtt kiderül, melyik valóságcsomó melyik szintjének melyik világa számodra az ideális.

Röviden arról van szó, hogy az emberiség tudatszint váltása egy nem várt anomáliába fordult, aminek rendezéséhez megszereztem a szükséges tudást és kompetenciát. Kidolgoztam a megoldás tervét és azt el is indítottam úgy, hogy egy tudathálózaton futó holo operációs rendszert telepítettem az emberiség tudathálójára. Az emberi tudat új felépítésének alapja a multiplex vetítés, aminek eredménye az, hogy az anomáliából mindenki a számára ideális pozícióba jusson.

Felhívnám a kritikusok figyelmét arra, hogy az időszerzés eredetileg nem volt műsoron és utólagos reklamáció okán került be, amikor mindenkinek leesett, hogy itt miről is van szó. Technikailag egy céltámogatásról van szó, aminek ellenpontja is célirányos. Ha akarod, szerepeltetheted a megjegyzés rovatban azt a szót, hogy 'céltámogatás', de enélkül is működik, mert a folyamat automatikus.

Céltámogatás

- Te egyedül?
-
 Ez egy multidimenziós közösség, akik célul tűzték ki a világ helyreállítását és nekem sikerül egyedül a fizikai síkról a tudatommal elérnem ezt a dimenziószintet. Megértem, ha egy racionális ember szkepticizmussal fogadja ezt, de ebben az esetben a racionális embernek is a megérzéseihez kell nyúlnia.
- Hogyan sikerült elérned olyan dimenziószintet, amire más ember nem képes?
- Ért engem régebben pár súlyos fejsérülés, amik után sikeresen újrarendeztem a tudatomat úgy, hogy az eredmény jobb lett, mint volt. Az agyam pedig képessé vált arra, hogy kinyíljon az első spirituális beavatás után.
- Mikor dolgoztad ki ezt az állítólagos holo operációs rendszert és hogyan?
- 20 éve ülök egy lakásban, ahol 0-24-ben csak ezzel foglalkozom. Szívesen lógatnám a tengerbe a lábamat a trópusi szigeteken, ám akkor és ott én szembesültem ezzel a problémával és a hirtelen szembe jövő felelősség meghatározta a továbbiakat.
- Ki finanszírozza ezt?
- Kihagynám az alkalmat arra, hogy vázoljam, milyen 20 évig meditálni bevétel nélkül egy olyan világban, ahol minden pénzbe kerül és elkezdjem részletesen érzékeltetni a civilizációs feszültséget, amiben nekem a teljes nyugalom mellett kellett ezt végigcsinálnom. Viszont nem vagyok senki embere és ezt a megoldás objektivitása is hűen tükrözi.
- Hogyan?
- Úgy álltam a feladathoz, mintha a világ egy holografikus videojáték lenne és megcsináltam jól. Ez mindenki számára előnyös, még azok számára is, akik pillanatnyi érdekei elhomályosítják az éleslátást. Itt megjegyezném azt, mivel 20 évig ültem egyhelyben csak ezzel foglalkozva a szükséges anyagi erőforrásokat nélkülözve, nem vagyok közismert.
- Mikor leszel az?
- Jó kérdés. Fontos leszögeznem, hogy a két dolog élesen elkülönül egymástól, nevezetesen a rendszerrel kapcsolatos tevékenység és a saját játékom, aminek jellemzője a közismertség. Azt a munkát lényegében befejeztem és ki is jöttem belőle, szabályai rám is vonatkoznak.
- Azért ezt nehéz elhinni.
- Mert nem ismered a szellemi világ lényeit, akik nem ismerik sem az egyén fogalmát, sem a pénzt, sem azt a világot, amit te normálisnak látsz. Nekem ez egy külön feladat volt, hogyan hangolom össze a kettőt. Alapvetően ezt a spirituális keretrendszert magamnak készítettem, hogy ne legyek kiszolgáltatva ezeknek a lényeknek a fejünk felett, akiket ti angyaloknak hisztek. Ha a szabályai rám is vonatkoznak, akkor mindenkire vonatkoznak és megszállással sem lehet illetéktelenül hozzáférni az admin szintekhez.
- Mikor lesz ebből valami látható?
- Még azt sem veszitek észre, ami a szemetek előtt zajlik. A nagy többség ezt sem fogja észrevenni, mert a tudati utazás álomban zajlik, a külvilág pedig csak egy díszlet.
- Kik utaznak?
- Szinte mindenki, ám az nem mindegy, hogy mikor indul. Ezek csoportosan történnek turnusokban, hogy a bolygó működése zavartalan legyen ebben a valóságban, ahova sok eltérő lény vetült emberi alakban. A multiplex vetítés lényege az, hogy azonos valóságcsomókba kerülnek az azonos világ- és jövőképű emberek, ám mindenki a saját szintjének valamelyik valóságába kerül, ahol saját világot kap. Ebből lehet aztán elindulni a közös valóságok felé spirituális emelkedéssel.
- Mit jelent az, hogy nem mindegy, ki mikor indul?
- Még lehetőséged van arra, hogy gyors önfejlesztéssel kedvezőbb szintre kerülj. Ám a turnusokba kerülők és a csoportos utazások sorrendje már sorsolással történik. Ezért két lehetőséged van. Az egyik, hogy gyorsan teszel valamit a világért, azaz beszállsz olyan programokba, mint a műanyaghulladékok eltávolítása a tengerekből, de te jobban tudod, mivel tudsz azonosulni. A másik, hogy nekem segítesz visszatérni a világba és hálám jeléül a tudati utazásod egy későbbi időpontban indul.
- Mit nyerek ezzel?
- Akár többszázezer évet. De a magaddal foglalkozást nem úszod meg, csak nyersz hozzá időt.
- Ha sokkal több pénzt adok, akkor...
- Ha pénzzel mindent meg lehetne oldani, akkor rossz munkát végeztem. Itt a pénz csak arra elég, hogy időt nyerj és itt tényleg igaz, hogy az idő=pénz.
- Ez engem azért nem győzött meg.
- Nem dolgom az, hogy téged meggyőzzelek. Csak azért kaptál ennyi információt, hogy tudd, ki és mit támogatsz. De hogy te mit hiszel el és mit nem, az a te dolgod.
With time acquisition, you can take yourself out of the mind restructuring that started when the consciousness sorting was initiated. This means that if you think you can still evolve and do something for the world, you can do it before you find out which world of which level of which reality cluster is ideal for you.

In short, humanity's conscious level switch has turned into an unexpected anomaly, which I have acquired the knowledge and competence to resolve. I developed a plan for a solution and initiated it by installing a holo operating system running on a network of consciousness on the network of consciousness of humanity. The basis of the new architecture of human consciousness is multiplex projection, which results in everyone moving from an anomaly to their ideal position.

I would like to point out to critics that the acquisition of time was not originally on the programme and was added as a late complaint when everyone realised what it was about. Technically, it is a subsidy for a specific purpose, the counterpoint of which is also targeted. If you want, you can put the word 'target support' in the comment box, but it works without it because the process is automatic.

Target support

"You alone?"
"It's a multidimensional community of beings who have set out to restore the world, and I alone am able to reach this dimensional level from the physical plane with my consciousness. I can understand if a rational person is sceptical about this, but in this case a rational people needs to go with their intuition."
"How have you managed to reach a level of dimension that no other human being can?"
"I've had a couple of serious head injuries in the past, after which I successfully rearranged my consciousness so that the result was better than it was. And my brain became capable of opening up after the first spiritual initiation."
"When did you develop this alleged holo operating system and how?"
"I've been sitting in an apartment for 20 years doing nothing but this from 0-24. I would love to hang my feet in the sea on tropical islands, but then and there I was confronted with this problem and the sudden responsibility that came to me determined what was to come."
"Who is funding this?"
"I would like to take this opportunity to sketch what it is like to meditate for 20 years without income in a world where everything costs money and begin to describe in detail the civilisational tension in which I had to go through this in complete tranquillity. However, I am nobody's man and the objectivity of the solution reflects this faithfully."
"How?"
"I approached the task as if the world were a holographic video game and I did it well. This benefits everyone, even those whose momentary interests cloud their vision. I should note here that, having sat in one place for 20 years just doing this without the necessary financial resources, I am not well known."
"When will you be?"
"Good question. It's important to note that the two are sharply separated, namely the activity related to the system and my own game, which is characterised by being well known. I have essentially completed that work and come out of it with rules that apply to me."
"I find that hard to believe."
"Because you don't know the creatures of the spiritual world, who don't know the concept of the individual, nor money, nor the world you see as normal. For me it was a separate task, how to reconcile the two. Basically, I made this spiritual framework for myself so that I would not be at the mercy of these beings over our heads that you think are angels. If its rules apply to me, then they apply to everyone and no unauthorized access to admin levels is possible through occupation."
"When will we see something of this?"
"You don't even notice what is happening in front of your eyes. The vast majority won't even notice that because the consciousness travel is in a dream and the outside world is just a backdrop."
"Who is travelling?"
"Almost everyone, but it doesn't matter when they start. They take place in groups in rotation, so that the functioning of the planet is uninterrupted in this reality, where many different beings have been projected in human form. The point of multiplex projection is that people with the same vision of the world and the future are placed in the same nodes of reality, but each is placed in a reality of their own level, where they are given their own world. From there, one can then move towards shared realities through spiritual ascent."
"What does it mean that it makes a difference who starts when?"
"You still have the chance to get to a better level by improving yourself quickly. But the order of who goes on the rotation and who goes on the group trip is now decided by random draw. So you have two options. One is to quickly do something for the world, i.e. get involved in programmes like removing plastic waste from the seas, but you know better what you can identify with. The other is that you help me return to the world and as a token of my gratitude, your conscious journey will start at a later date."
"What do I gain from this?"
"Up to hundreds of thousands of years. But you don't get away with taking care of yourself, you just gain time."
"If I give you much more money, you'll..."
"If money can solve everything, I've done a bad job. Here money is only enough to gain time and here it's really true that time = money."
"That doesn't convince me."
"It is not my job to convince you. You only got all this information to know who and what you support. But what you believe and don't believe is your business."


Aki szigorúan szakmai véleményt hangoztat, ott szex vagy irigység van a háttérben | Anyone who expresses strictly professional opinion has sex or envy in the background